ปลาทองธรรม - http://goldfish.wimutti.net/


"สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
ท่านทั้งหลายจงยังกิจของท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด"1. พระพุทธเจ้า(1)
2. พระพุทธเจ้า(2)
3. พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
4. พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต(1)
5. พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต(2)
6. พระธรรมเจดีย์(จูม พันธุโล)
7. หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
8. หลวงปู่บุดดา ถาวโร
9. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
10. หลวงปู่หลุย จันทสาโร
11. หลวงปู่ขาว อนาลโย
12. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
13. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
14. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
15. หลวงปู่ชา สุภัทโท
16. หลวงพ่อวัน อุตฺตโม
17. หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
18. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

* ภาพประกอบบทกลอน "แสงส่องเกล้า"


+ วิมุตติ
+ ดังตฤณ
+ ลานธรรมเสวนา
+ หลวงปู่มั่น
+ ค้นพบดอทคอม

*พระพุทธจริยา*
พระพุทธโอวาท 3 เดือนก่อนปรินิพพาน
พระอานนท์ พุทธอนุชา
ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล
นางสิริมา / ธิดาช่างหูก / วิสาขามหาอุบาสิกา / พระนางรูปนันทา

*เกร็ดประวัติครูอาจารย์*
พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
แก้วมณีศรีอิสาน...หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่มั่นกับชาวเขา
หยดน้ำบนใบบัว

*พระธรรมโอวาท*
คติธรรมคำสอน
ของหลวงปู่มั่น
จิต คือ พุทธะ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
พระธรรมเทศนาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
นั่งสมาธิ / ตื่นปีใหม่ / นรกแตก / ธรรมะเปรียบเหมือนดวงประทีป
หลวงปู่สอนว่า
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
วาทะคำสอน ของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เคล็ดปฏิบัติสมาธิ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
สมาธิภาวนา หลวงพ่อชา สุภัทโท
สมาธิเพื่อชีวิต หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ขันธ์ 5 เป็นภาระหนัก พระอาจารย์วัน อุตตโม
พระธรรมเทศนาหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
สติรักษาจิต / อริยะสัจธรรม / การทำความดี
ธรรมของบัณฑิต / อมตธรรม / ความไม่ประมาท
ชีวิตนี้น้อยนัก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
รวมพระธรรมปรารภท่านก. เขาสวนหลวง

สามารถลิงค์สู่เวปปลาทองธรรม โดยใส่ URL นี้คะ http://goldfish.wimutti.net/

...ขอขอบคุณค่ะ...

บุญกุศลใดอันเกิดจากโฮมเพจเล็กๆ แห่งนี้ ขออุทิศให้แด่คุณพ่อคุณแม่ คุณครูอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร
ข้าพเจ้าและเพื่อนพี่น้องทุกท่าน จงก้าวล่วงพ้นจากทุกข์ภัยในสังสารฯ นี้เทอญ

ขอสงวนสิทธิ์บทความ พระธรรมเทศนาหรือ อื่นๆ ในเวปปลาทองธรรมแห่งนี้
ที่ทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของบทความ

อัพโหลดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2542
อัพโหลดครั้งล่าสุด 09/07/53
ปลาทอง