หยดน้ำบนใบบัว

คติธรรมและชีวประวัติ พระธรรมวิสุทธิมงคล
( หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน )
วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

สารบัญ

๑. ชีวิตฆราวาส ๒. บวชเรียน (ปริยัติ)
๓. ออกปฏิบัติกรรมฐาน (ปฏิบัติ) ๔. ผลสำเร็จสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา (ปฎิเวธ)
๕. ประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้ว...ยังประโยชน์ผู้อื่นต่อไป ๖. สายใยแห่งธรรม
๗. สงเคราะห์โลก ๘. ด้วยห่วงใยชาติ
๙. กิจวัตรและมรดกธรรม ๑๐. วัดป่าบ้านตาด


ภาพประกอบหนังสือหยดน้ำบนใบบัว

ภาคผนวก

อัพโหลดครั้งแรก พ.ศ.๒๕๔๓